Dato: 5. januar 2018

Alle som utbetaler lønn, pensjon og ytelser skal levere a-melding. Leverer du ikke a-melding, eller leverer den med feil, kan du bli ilagt tvangsmulkt.